Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 336x | 05.12.2017

Návrh VZN č.4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce/Csehi község 4/2017 sz. általános érvényű rendelete-ter Stiahnuté: 277x | 05.10.2017

Návrh VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb/Csehi község 5/2017 sz. általános érvényű rendelete-tervezet Stiahnuté: 264x | 05.10.2017

VZN 3/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Stiahnuté: 332x | 12.06.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 z 15.5.2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce - Príloha k VZN č. 3-2017 ZAVAZNA CAST UPN CECHYNCE Stiahnuté: 253x | 16.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 z 15.5.2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Stiahnuté: 243x | 16.05.2017

Návrh VZN č.3-2017 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Čechynce s prílohami Stiahnuté: 300x | 21.04.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Čechynciach a členov obecných komisií Stiahnuté: 328x | 11.01.2017

VZN 2-2017 Stiahnuté: 310x | 14.12.2016

VZN 1-2017 Stiahnuté: 338x | 14.12.2016

2016

VZN 7-2016 Stiahnuté: 290x | 14.12.2016

VZN 6-2016 Stiahnuté: 285x | 14.12.2016

Návrh VZN 6/2016 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 213x | 28.11.2016

Návrh VZN č.7/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Čechynce Stiahnuté: 279x | 28.11.2016

Návrh VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 212x | 28.11.2016

Návrh VZN č.2/2017 o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 222x | 28.11.2016

VZN 5-2016 Stiahnuté: 264x | 14.06.2016

VZN 4-2016 Stiahnuté: 275x | 21.03.2016

VZN 3-2016 Stiahnuté: 220x | 21.03.2016

2015

VZN 1-2016 Stiahnuté: 197x | 15.12.2015

Stránka