Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny Stiahnuté: 90x

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne) pre potreby jednotlivých domácností Stiahnuté: 87x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 129x

Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 156x

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 164x

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 171x

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 155x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 158x

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby s potvrdením existencie stavby Stiahnuté: 189x

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ď Stiahnuté: 162x

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 432x

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 232x

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 265x

Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu Stiahnuté: 237x

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 275x

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 287x

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 295x

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 293x

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 298x

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 424x

Stránka