Navigácia

Obsah

Rada školy


Rada školy pri ZŠ Čechynce – zloženie členov

 • PaedDr.Erika Brindzová – predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Pavol Gyurovics – člen RŠ, zástupca rodičov
 • Silvia Rákoczyová - člen RŠ, zástupca rodičov
 • Emília Šubová – člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Mgr.Mária Karasz – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa

 


Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Čechynce v školskom roku 2022/2023

 

OKTÓBER

 1. Otvorenie, schválenie plánu zasadnutia
 2. Predloženie dokumentov na  schválenie
 3. Návrh a schválenie plánu práce RŠ na šk.r.2022/2023
 4. Uznesenie
 5.  Záver

 

JANUÁR

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom, jeho schválenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Aktuálne  témy týkajúce sa chodu školy
 4. Diskusia
 5. Uznesenie, záver

 

APRÍL

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia, schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o záujmovej krúžkovej činnosti na škole
 4. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie, záver

 

JÚN

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia, jeho schválenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o hospodárení školy
 4. Zhodnotenie spolupráce školy, rodičov a iných zložiek školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie, záver