Navigácia

Obsah

Materská škola


Materská škola je umiestnená v oddelenej časti budovy ZŠ a spĺňa všetky podmienky pre zdravý a plnohodnotný pobyt detí v MŠ. Je dvojtriedne účelové zariadenie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovnou starostlivosťou spravidla od 3 do 6 rokov, ale aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Denný  režim je vypracovaný vzhľadom na podmienky MŠ a individuálnu potrebu detí.  Ciele sú plnené zo Štátneho vzdelávacieho programu / ISCED 0 /, ktoré sú vypracované v Školskom vzdelávacom programe MŠ. Súčasťou materiálno-technického vybavenia našej materskej školy sú hračky, detská a odborná literatúra, didaktické  pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, detské hudobné nástroje, výpočtová technika. Našou snahou je obohacovať inventár o nové didaktické pomôcky, moderné relaxačné náradie a náčinie, ktoré poslúžia na rozvoj psychomotorických kompetencii detí.
 

Materská škola


Vonkajší areál materskej školy tvorí záhrada s detským ihriskom súčasťou ktorej sú – preliezačky, pieskovisko, šmýkala. Na rozvoj pohybových zručností využívame i multifunkčné ihrisko.

Prostredie materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa dokáže v plnej miere uspokojovať psychické, citové a telesné potreby detí.