Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čechynce č. 2-2022 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Čechynce Stiahnuté: 11x | 20.07.2022

VZN Obce Čechynce č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 45x | 03.01.2022

Dodatok č. 3 k VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD Stiahnuté: 37x | 03.01.2022

Dodatok č. 3 k VZN č.4/2019 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 49x | 31.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2019 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 64x | 08.11.2021

2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v šk.jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD Stiahnuté: 72x | 10.06.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Čechynce Stiahnuté: 124x | 03.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku obce Čechynce Stiahnuté: 111x | 03.09.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Čechynce Stiahnuté: 110x | 03.09.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 229x | 12.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 1/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 488x | 12.03.2020

2019

VZN č. 6/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 187x | 30.04.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 193x | 30.04.2020

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 181x | 30.04.2020

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Stiahnuté: 176x | 30.04.2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Čechynce č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 247x | 04.09.2019

VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 273x | 05.06.2019

Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Stiahnuté: 260x | 28.05.2019

2018

Záväzná časť ÚPN obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 - príloha k VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 300x | 03.01.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 261x | 03.01.2019

Stránka