Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v šk.jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD Stiahnuté: 19x | 10.06.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Čechynce Stiahnuté: 67x | 03.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku obce Čechynce Stiahnuté: 56x | 03.09.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Čechynce Stiahnuté: 51x | 03.09.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 149x | 12.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 1/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 182x | 12.03.2020

2019

VZN č. 6/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 109x | 30.04.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 124x | 30.04.2020

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 110x | 30.04.2020

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Stiahnuté: 111x | 30.04.2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Čechynce č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 165x | 04.09.2019

VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 196x | 05.06.2019

Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Stiahnuté: 175x | 28.05.2019

2018

Záväzná časť ÚPN obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 - príloha k VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 233x | 03.01.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 184x | 03.01.2019

2017

VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 218x | 05.12.2017

VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 283x | 05.12.2017

Návrh VZN č.4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce/Csehi község 4/2017 sz. általános érvényű rendelete-ter Stiahnuté: 239x | 05.10.2017

Návrh VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb/Csehi község 5/2017 sz. általános érvényű rendelete-tervezet Stiahnuté: 228x | 05.10.2017

VZN 3/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Stiahnuté: 291x | 12.06.2017

Stránka