Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 3/2023 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v šk. jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 4x | 02.01.2023

VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Stiahnuté: 5x | 02.01.2023

VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 4x | 02.01.2023

2022

VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čechynce Stiahnuté: 7x | 12.12.2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čechynce č. 4/2016 o určovaní a zmenách názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čechynce Stiahnuté: 7x | 12.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čechynce č. 2-2022 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Čechynce Stiahnuté: 25x | 20.07.2022

VZN Obce Čechynce č. 1/2022 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 74x | 03.01.2022

Dodatok č. 3 k VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD Stiahnuté: 64x | 03.01.2022

Dodatok č. 3 k VZN č.4/2019 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 73x | 31.12.2021

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2019 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 89x | 08.11.2021

2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v šk.jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu MŠ a ŠKD Stiahnuté: 94x | 10.06.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Čechynce Stiahnuté: 143x | 03.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku obce Čechynce Stiahnuté: 124x | 03.09.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Čechynce Stiahnuté: 128x | 03.09.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 261x | 12.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 1/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov Stiahnuté: 567x | 12.03.2020

2019

VZN č. 6/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Stiahnuté: 218x | 30.04.2020

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 213x | 30.04.2020

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 204x | 30.04.2020

VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO Stiahnuté: 209x | 30.04.2020

Stránka