Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Čechynce
Čechynce

Stručný návod

Oznam spoločnosti ENVI - PAK, a.s.
Vianočné sviatky sú symbolom radosti a pokoja, ale aj hojnosti, obdarovávania, nadmerného nakupovania, plytvania potravinami a tvorby zbytočného odpadu.
Aby sa odpad správne triedil aj v čase Vianoc a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo, najlepšou cestou je neustále vzdelávať sa.
Touto cestou vám predkladáme tento inšpiratívny článok s jednoduchými, ale užitočnými radami, aby sme správne zatočili s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby boli tohtoročné Vianoce pokojné, bezodpadové a zelenšie. Veríme, že spoločne prispejme k znižovaniu množstva odpadov vznikajúcich v domácnostiach. A nezabúdajme, že ak už vzniknú, dajme im šancu na recykláciu tým, že skončia v správnych vreciach či kontajneroch!
V prípade otázok nás kontaktujte:
E-mail: obce@envipak.sk
ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava
www.envipak.skwww.triedime.skwww.vezmisi.ma

obr.č.1 (192.05 kB)

obrz.č.2 (245.26 kB)

obrz.č.3 (212.88 kB)

Stručný návod


Plasty + tetrapakové a kovové obaly
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do na to určených igelitových vriec  spred domov podľa priloženého harmonogramu vývozu odpadov. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do žltých nádob – 1100 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky, ako číre a farebné fólie, igelitové tašky, vrecká, umelé vedrá, umelé fľaštičky a obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, umelé fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, umelohmotné obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov, rôzne plastové nádobky, hračky z umelej hmoty(malé rozmery), penový polystyrén (malé rozmery, ktoré sa zmestia do igelitových vriec), poháriky použité z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky (malé rozmery, ktoré sa zmestia do igelitových vriec) a tiež TETRAPAKOVÉ OBALY!!! od sirupov, mlieka, džúsov a pod. Ďalej kovové tuby od pást, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové viečka, plechovky od konzerv, alkoholu, džúsov, energetických nápojov, paštét, potráv pre domáce zvieratá a od kompótov.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovové obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Sklo
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do jutových vriec spred domov podľa priloženého harmonogramu vývozu odpadov. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do zelených nádob – 120 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami. Sklo väčších rozmerov treba zaniesť do veľkoobjemového kontajnera na zberný dvor pri Obecnom úrade v Čechynciach.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy zo skla, okenné sklo, sklo z okuliarov.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky.

Papier
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do veľkoobjemového kontajnera na dvore pri základnej škole v Čechynciach ako školský zber papiera. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do modrých nádob – 240 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal.
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, špinavý a mastný papier, kopírovací papier.

Použité baterky a svetelné zdroje
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do zberných nádob v budove Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica č. 112/74 a v budove ZŠ Čechynce. Zberné nádoby sú umiestnené na chodbe budovy obecného úradu a ZŠ prístupné občanom počas úradných hodín úradu a počas výučby v škole.

Elektroodpad – elektrické, elektronické zariadenia, železný-kovový odpad a akumulátory
V rámci triedeného zberu sa zbierajú na zbernom mieste pri budove čističky odpadových vôd Čechynce – stačí položiť pred bránu areálu.
Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, vysávače, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, HiFi veže, ohrievače, kávovary, mixéry, mikrovlnné rúry, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradia, železný – kovošrot, autobatérie.

Jedlé oleje a tuky
V rámci triedeného zberu sa zbierajú na zbernom mieste pri budove Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica č. 112/74 a v budove ZŠ Čechynce do špeciálnych, označených nádob, a to v prinesených, napr. PET fľašiach.

Veľkoobjemový odpad
V rámci triedeného zberu sa zbiera na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica č. 112/74 dvakrát do roka (jarný a jesenný zber) – podľa priloženého harmonogramu vývozu odpadu.
Patria sem: vyradené predmety z domácností, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je napríklad nepotrebný nábytok, koberce, matrace a pod.
Nepatrí sem: bežný komunálny odpad, papier, nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátorové batérie, mobilné telefóny, staré farby, plastové PET fľaše, krabice, tetrapakové obaly, riedidlá, nepoužité lieky, nepatrí sem elektroodpad! – staré chladničky, mrazničky, pračky, vysávače, počítače, rádia, televízory, stavebný odpad, sklo a biologický zelený odpad – lístie, konáre, burina, tráva.

Zelený bioodpad
V rámci triedeného zberu sa zbiera do hnedých, 240 l nádob, ktoré po naplnení treba doniesť vysypať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú uložené na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica č. 112/74, a to v pracovných dňoch od 08,00 – 17,00 hod., v sobotu od 08,00 – 12,00 hod. po telefonickej dohode. (Domácnosti, ktoré ešte neprevzali hnedé, 240 l nádoby, ktoré sú  zadarmo, majú možnosť prevziať na Obecnom úrade v Čechynciach počas úradných hodín.)
Patrí sem: zelený bioodpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov. Ide najmä o zeleň, trávu, lístie, burinu a konáre do hrúbky 15 cm a dĺžky 2,5 m.

Drobný stavebný odpad (DSO)
DSO vzniká pri prácach, opravách na nehnuteľnostiach ako sú domy, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, ktorý je spoplatnený. Výška poplatku za množstvový zber DSO bez obsahu škodlivín v obci Čechynce je určená vo VZN obce č.1/2016, a to za jeden liter DSO 0,025 eur a za jeden kilogram DSO 0,034 eur. Zber prebieha na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica č. 112/74 v stanovených termínoch, ktoré obec vopred oznámi, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce.
Patrí sem: drobný stavebný odpad, ktorý občan produkuje pri realizovaní stavebných prác, ako sú opravy na rodinných domoch, napr. výmena a oprava okien, výmena a oprava dverí, dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov, stavba a opravy bytových jadier, murované bytové jadrá a ich opravy, demolácia kúpeľní, podláh, krbov, oprava balkónov, oprava stien a stropov, stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď. Medzi jednotlivé druhy DSO patria: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.

Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PBC) a pod.

Použitý textil
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na Kostolnej ulici na parkovisku pri cintoríne a na Hlavnej ulici – pri budove OcÚ Čechynce.
Patria sem: čisté a suché šatstvo, všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky (iba v pároch!), doplnky k oblečeniu – čiapky, šály a pod.

Žiadame občanov, aby rešpektovali tieto podmienky zberu separovaného odpadu v obci Čechynce a do kontajnerov neukladali odpad, ktorý tam nepatrí a zároveň upozorňujeme Vás, že zberné miesta sú monitorované kamerovým systémom obce.
Snahou obce je zabrániť tvorbe nepovolených skládok a tak spoločným úsilím prispejme k zvýšeniu čistoty obce.
Ďakujeme sa spoluprácu a pochopenie!

 Műanyag-, fém csomagolási hulladék és tetrapakkos dobozok
A gyűjtés a családi házak elől az év folyamán 12 alkalommal lesz a mellékelt hulladéknaptár szerint, éspedig műanyag zsákokba, amelyek csere módszerrel lesznek pótolva. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett 1100 literes, e célra alkalmas sárga színű kukákba helyezik el az említett hulladékot.
Ide tartozik: ásványvizes és üdítős PET címkével ellátott műanyag palackok, öblítőszeres, tisztítószeres, kozmetikai és samponos műanyag palackok PP+ HD-PE jelöléssel ellátva (a címke maradhat az üvegen). Ide tartoznak továbbá a tejes zacskók, joghurtos dobozok, kisméretű poliszterén darabok, nylon szatyrok és zacskók, kisméretű fóliadarabok, műanyag vödrök, dobozok, többrétegű kartonok, üdítős és tejes dobozok, tehát a TETRA PACK jelölésű dobozok!!!, továbbá az üdítős-, energiaitalos és alkoholos alumínium dobozok, konzerv- és pástétomos dobozok, fogrémes tubusok. Ügyelnünk kell arra, hogy az üdítős palackok, a kozmetikai termékek flakonjai, a tejfölös dobozok tisztán, kiöblítve kerüljenek a zsákba. A palackot tapossuk laposra. Ide tartozik szintén az elektromos kábelek szigetelő bevonata, kisméretű műanyag gyermekjátékok, csomagoló fólia (alufólia).
Nem tartozik ide: motorolajas műanyag flakonok, kémiai-vegyszeres műanyagflakonok, olajos fémdobozok és flakonok, festékes fémdobozok, vegyszeres fémdobozok.

Üveg
Az üveghulladék jutazsákokba lesz gyűjtve a családi házak elöl 3 alkalommal az évben a mellékelt hulladéknaptár szerint. A nagyméretű üveget (pl. ablaküvegeket) a községi hivatal épülete mellett lévő gyűjtőudvaron elhelyezett nagykapacitású konténerbe szükséges elhozni. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett, e célra alkalmas zöld színű 120 literes kukákba helyezhetik el az említett hulladékot.
Ide tartozik: üvegtárgyak, nem visszaváltható üvegek, poharak, üvegcserép, ablaküveg.
Nem tartozik ide: porcelán, kerámia, tükör, dróttal ellátott üveg, műanyag flakonok, villanykörte.

Papír
A gyűjtés továbbra is a helyi alapiskola udvarán elhelyezett nagy konténerben folytatódik. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett, e célra alkalmas 240 literes kék színű kukákba helyezhetik el a papírhulladékot.
Ide tartozik: újságpapír, folyóirat, könyv, kartonpapír, füzet, hullámpapír, lisztes- és egyéb papírzacskók, kartondobozok lapra hajtogatva, szórólapok, reklámújságok, csomagolópapír, használt könyvek, prospektusok, használt füzetek, krepp-papír, katalógusok.
Nem tartozik ide: műanyagborító, sztaniol, celofán, alufóliával bevont papír, viaszos papír.

Zöld hulladék
A biológiai zöldhulladékot a 240 literes barna színű kukába gyűjti minden háztartás, a megtelített kukákat a községi hivatal melletti gyűjtőudvaron az e célra elhelyezett nagykapacitású konténerekbe kell hozni kiüríteni munkanapokon 08,00-17,00 óráig és szombatonként (megegyezés szerint) 08,00-12,00 óráig. (Azon háztartások, amelyek még nem vették át a barna színű 240 literes kukát – amely ingyenes – átvehetik a helyi községi hivatalban hivatali órák alatt.)
Ide tartozik: a csakis növényi eredetű zöld hulladék, éspedig: fű, gaz, falevél, faág legfeljebb 15 cm vastag és 2,5 m hosszú.

Nagy terjedelmű hulladék
A nagy terjedelmű hulladék begyűjtése 2 alkalommal lesz az év folyamán a mellékelt hulladéknaptár szerint a községi hivatal melletti udvaron.
Ide tartozik: Olyan hulladék, amely méret miatt nem lehet a kommunális és a szeparált hulladék gyűjtőedényeibe helyezni, mint pl. padlóburkolatok, bútorok, matracok, szőnyegek, edények szaniter berendezések, öreg ablakok, ajtók stb.

Apró- és kis tömegű építkezési hulladék
Apró és kis tömegű építkezési hulladék az építési és bontási tevékenység során keletkezik, az építmények részleges vagy teljes bontásakor, pl. ház javításánál, fürdőszoba javításánál stb., begyűjtése a község által előre meghatározott időpontban az 1/2016 sz. általános kötelező rendelet szerint a községi hivatal melletti udvaron, fizetés ellenében. Egy kilogramm hulladékért 0,034 eurót kell fizetni és literenként 0,025 eurót.
Ide tartozik: betontörmelék, tégladarabok, csempetörmelék, talajlap, aszfalttörmelék, gipsz, cserép, homok, kő stb.

Nem tartozik ide: veszélyes anyagot tartalmazó építési hulladék (azbeszttartalmú hulladék

Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok
A kiselejtezett elektromos, elektronikus készülékek, valamint a használt autó akkumulátorok begyűjtése az egész év folyamán zajlik. A hulladékot a helyi szennyvíztisztító állomás bejáratánál kell lerakni teljes egészében, nem szétszerelve, darabra szedve.

Ide tartozik: háztartási elektromos berendezések: mosógép, hűtőszekrény, ventilátor, mosogatógép, porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép, kávéfőző, számítógép, nyomtató, rádió, TV készülék, hifi torony, DVD lejátszó, házimozi.

Használt sütőolaj és sütőzsiradék
A használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése a községi hivatal épülete mellett és a helyi alapiskola épületében történik az egész év folyamán speciálisan megjelölt kukákba. Ezt a fajta hulladékot műanyag flakonokban kell a kukába tenni.

Használt textil(hulladék)
A textil- vagy a ruhahulladékot a községi hivatal épülete és a temetőkert melletti parkolón található vas konténerekbe kell elhelyezni.

Ide tartozik: tiszta, száraz ruha, takarók, pokrócok, ágynemű, cipő (csakis párosan), kellékek: sál, sapka és egyéb.

Kérjük a lakosokat, hogy tartsák be a fenti előírásokat, amelyekről bővebb információt kaphatnak a községi hivatalban a 037/6581233 telefonszámon.  Kérjük, a konténerekbe, szelektív gyűjtőkbe ne tegyenek olyan hulladékot, ami nem oda való, és egyúttal közöljük, hogy a hulladék gyűjtőhelyek térfigyelő kamerákkal vannak ellátva.

Köszönjük az együttműködésüket a megértésüket.

Obec

Propagačné video obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie