Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 52x | 16.11.2020

Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 74x | 23.04.2020

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 76x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 76x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 69x | 23.04.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 71x | 23.04.2020

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby s potvrdením existencie stavby Stiahnuté: 93x | 14.04.2020

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ď Stiahnuté: 79x | 24.03.2020

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 221x | 04.09.2019

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 122x | 04.09.2019

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 133x | 23.04.2020

Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu Stiahnuté: 144x | 24.10.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 182x | 24.10.2018

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 189x | 17.07.2018

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 196x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 195x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 200x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 278x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 203x | 01.01.2000

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 215x | 23.04.2020

Stránka