Navigácia

Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce Čechynce Stiahnuté: 17x | 09.11.2017

Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt Stiahnuté: 33x | 18.09.2017

Žiadosť o zmenu súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 15x | 07.03.2017

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu Stiahnuté: 17x | 07.03.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 13x | 07.03.2017

Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Stiahnuté: 17x | 07.03.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 21x | 01.01.2000

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 26x | 01.01.2000

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 24x | 01.01.2000

Ohlásenie stavebných uprav, udržiavacích prac Stiahnuté: 17x | 01.01.2000

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru Stiahnuté: 22x | 01.01.2000

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 19x | 01.01.2000

Žiadosť o povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 19x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 15x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 24x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 17x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 18x | 01.01.2000

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 17x | 01.01.2000

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 14x | 17.07.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 5x | 24.10.2018

Stránka