Navigácia

Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce Čechynce Stiahnuté: 49x | 09.11.2017

Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt Stiahnuté: 80x | 18.09.2017

Žiadosť o zmenu súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 49x | 07.03.2017

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu Stiahnuté: 51x | 07.03.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 47x | 07.03.2017

Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Stiahnuté: 48x | 07.03.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 65x | 01.01.2000

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 69x | 01.01.2000

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 61x | 01.01.2000

Ohlásenie stavebných uprav, udržiavacích prac Stiahnuté: 54x | 01.01.2000

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru Stiahnuté: 61x | 01.01.2000

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 57x | 01.01.2000

Žiadosť o povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 58x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 60x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 71x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 53x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 58x | 01.01.2000

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 53x | 01.01.2000

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 48x | 17.07.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 38x | 24.10.2018

Stránka