Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce Čechynce Stiahnuté: 111x | 09.11.2017

Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt Stiahnuté: 155x | 18.09.2017

Žiadosť o zmenu súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 106x | 07.03.2017

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu Stiahnuté: 107x | 07.03.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla Stiahnuté: 102x | 07.03.2017

Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Stiahnuté: 111x | 07.03.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 130x | 01.01.2000

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 154x | 01.01.2000

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 120x | 01.01.2000

Ohlásenie stavebných uprav, udržiavacích prac Stiahnuté: 111x | 01.01.2000

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru Stiahnuté: 120x | 01.01.2000

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 119x | 01.01.2000

Žiadosť o povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 119x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 117x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 131x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 112x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 116x | 01.01.2000

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 108x | 01.01.2000

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 109x | 17.07.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 100x | 24.10.2018

Stránka