Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 29x | 16.11.2020

Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 57x | 23.04.2020

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 63x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 64x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 52x | 23.04.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 55x | 23.04.2020

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby s potvrdením existencie stavby Stiahnuté: 69x | 14.04.2020

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ď Stiahnuté: 63x | 24.03.2020

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 168x | 04.09.2019

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 104x | 04.09.2019

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 89x | 23.04.2020

Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu Stiahnuté: 130x | 24.10.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 169x | 24.10.2018

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 175x | 17.07.2018

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 179x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 181x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 182x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 252x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 190x | 01.01.2000

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 197x | 23.04.2020

Stránka