Navigácia

Obsah

Rada školy


Rada školy pri ZŠ Čechynce – zloženie členov

PaedDr.Erika Brindzová – predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
Klaudia Hegelyová – člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
Dana Brathová – člen RŠ, zástupca rodičov
Monika Kováčová – člen RŠ, zástupca rodičov
Emília Šubová – člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov
Dalibor Čery – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Andrej Kupecsek, PhD – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa


Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Čechynce v školskom roku 2017/2018

OKTÓBER

 1. Otvorenie a oboznámenie sa s programom zasadnutia
 2. Vyhodnocovacia správa o činnosti RŠ za šk.rok 2016/2017
 3. Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017
 4. Aktuálne otázky týkajúce sa materiálno-technického vybavenia školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

JANUÁR

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I.polroku šk.r.2017/2018
 4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok
 5. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

 

APRÍL

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o krúžkovej činnosti, mimoškolských aktivitách
 4. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

JÚN

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Hodnotiaca správa o činnosti RŠ za šk.r.2017/2018
 4. Informácia o hospodárení školy
 5. Zhodnotenie spolupráce školy, rodičov a iných zložiek
 6. Diskusia
 7. Uznesenie, záver