Navigácia

Obsah

Rada školy


Rada školy pri ZŠ Čechynce – zloženie členov

 • PaedDr.Erika Brindzová – predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
 • Bc.Erika Maťašovská – člen RŠ, zástupca rodičov
 • Emília Šubová – člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Dalibor Čery – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
 • Ing.Andrej Kupecsek PhD – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa

 


Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Čechynce v školskom roku 2020/2021

 

OKTÓBER

 1. Otvorenie, privítanie nového člena a oboznámenie s programom zasadnutia
 2. Vyhodnocovacia správa o činnosti RŠ za šk.r.2019/2020
 3. Schválenie plánu práce RŠ na šk.r.2020/2021
 4. Vyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk.r.2019/2020
 5. Diskusia
 6. Uznesenie, záver

 

JANUÁR

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia, jeho schválenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy za I.polrok šk.r.2020/2021
 4. Diskusia
 5. Uznesenie, záver

 

APRÍL

 1. Otvorenie, oboznámenie s programom zasadnutia, schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o záujmovej krúžkovej činnosti na škole
 4. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie, záver

 

JÚN

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia, jeho schválenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o hospodárení školy
 4. Zhodnotenie spolupráce školy, rodičov a iných zložiek školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie, záver