Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čechynciach.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čechynciach.

Dňa 3.6.201917.00 hod.

sa v zasadačke obecného úradu

uskutoční

 zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Čechynciach.

Program:

1. Návrh na určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Informácia o projektoch, investičných zámeroch obce

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019

6. Návrh na doplnenie rozpisu poplatkov za výpožičku KD

7. Záverečný účet Obce Čechynce za rok 2018

8. Úprava rozpočtu Obce Čechynce na rok 2019

9. Návrhy zo zasadnutia stavebnej komisie

10. Uznesenie vo veci Jozef Nosák

11. Žiadosť OZ Csemadok

12. Žiadosť občana obce o zaradenie do územného plánu.

13. Informácie o návšteve z družobných obcí z MR

   14. Schválenie návrhu VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej

         jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu  materskej školy a  školského klubu detí,

         ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce

15. Rôzne

16. Záver

Podklady k bodom programu:

bod programu č.5

bod programu č.7 stanovisko HK obce Čechynce

bod programu č.7

bod programu č.9

bod programu č.11

bod programu č.12

bod programu č.14

 

Vyvesené: 29. 5. 2019

Dátum zvesenia: 14. 6. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť