Navigácia

Obsah

OZNAM – Kritériá hodnotenia žiakov ZŠ v 1.polroku školského roka 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy v Čechynciach oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 09.12.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade 25.01.2021 rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

Pri uzatváraní klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/2021 berieme do úvahy a budeme vychádzať z týchto stanovených kritérií:

Predmety – Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Náboženská výchova a Etická výchova budú hodnotené slovne – „ absolvoval / neabsolvoval“.

 

I. stupeň – klasifikované predmety – Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Prvouka Informatika budú hodnotené na základe:

  1. vypracovania zadaných úloh, projektov,

  2. spolupráce s vyučujúcim ( telefonická a mailová komunikácia, videokonferenciu, osobné preberanie materiálov a zadaných úloh,...),

  3. posudzovania objektívnych možností žiaka pripojiť sa elektronickou formou k vzdelávaniu,

 

  1. ročník ZŠ – predmety SJL, ANJ, MAT a PRV budú hodnotené slovným hodnotením

Triedny učiteľ, prípadne vyučujúci niektorého predmetu zhodnotí prácu žiaka za I. polrok – prezenčné vzdelávanie, prípadne na základe nariadenia vlády a ministerstva školstva dištančné vzdelávanie a poskytne žiakovi i rodičovi spätnú väzbu. Pri záverečnom slovnom hodnotení rešpektuje stanovené kritériá hodnotenia pre I. stupeň počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. V prvom ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

 

  1. 4. ročník – predmety SJL, MAT, ANJ, PRI, VLA, PRV, INF budú hodnotené známkou

V určených predmetoch bude žiak v záverečnom hodnotení klasifikovaný známkou:

1 – výborný,

2 – chválitebný,

  1. dobrý ,

  2. dostatočný,

  3. nedostatočný.

Forma dištančného vzdelávania, ktorá sa realizuje od 11.01.2021, je povinná pre všetkých žiakov základnej školy, taktiež je povinné aj vypracovávanie úloh zadaných od vyučujúcich. Na základe výsledkov domácej práce budú žiaci hodnotení. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online vyučovania, musí zákonný zástupca o neprítomnosti informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. Pokiaľ tak neurobí, absencia žiaka nebude ospravedlnená.

 

PaedDr. Adriana Vetríková