Navigácia

Obsah

 

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy – starostu obce Čechynce sa od 08.03.2021 (pondelok) začína prezenčné vyučovanie pre žiakov našej školy.

Podmienkou nástupu žiakov do škôl je otestovanie a  preukázanie sa oboch zákonných zástupcov žiaka, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, resp. PCR testu, nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie starším ako 90 dní alebo potvrdením o zaočkovaní proti COVID-19 aj 2. dávkou vakcíny ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Testovanie zákonných zástupcov zabezpečuje zriaďovateľ – Obec Čechynce – počas víkendu.

Zároveň musí každý žiak v pondelok ráno priniesť vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie rodiča /priložené v prílohách/  – pracujúci rodičia vyplnia prílohu č. 1 a ostatní rodičia vyplnia prílohu č. 2. To znamená, že v pondelok má prísť dieťa ku vchodu  do školy so svojím zákonným zástupcom, ktorý preukáže požadované dokumenty. Žiadame všetkých, aby vstupovali do areálu školy len s rúškami, resp. respirátormi. V pondelok žiaci obdržia v škole 2 kusy respirátorov, ktoré budú používať počas pobytu v školskom zariadení.


V prípade, že žiak nebude mať Čestné vyhlásenie rodiča, rodič sa nepreukáže certifikátmi oboch rodičov, dozor pri vchode do školy ho nesmie vpustiť do budovy školy!!!

Prosíme Vás, aby si žiaci nezabudli priniesť 2 rúška, hygienické vreckovky, prezuvky, školskú tašku a desiatu!!!

 

Žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú ani v prípade, ak dosiahli vek 10 rokov.
Potvrdenie o negatívnom antigénovom teste, nie staršie ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na COVID 19 nie staršie ako 90 dní alebo potvrdenie o zaočkovaní proti COVID-19 aj 2. dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní., musia mať pred nástupom všetci zamestnanci školy.

 

Vyučovanie u žiakov bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

 

Žiaci 1.st., ktorí nenastúpia od 08.03.2021 do školy, budú vzdelávaní formou zadávania úloh. Zadané úlohy je nutné vypracovať a zaslať vyučujúcemu na kontrolu.


Stravovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ bude zabezpečené, s dodržaním prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení.  

 

 

V Čechynciach dňa 4.3.2021