Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

Dodatok č. 1 k VZN obce Čechynce č. 1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 30x | 04.09.2019

VZN č.1/2019 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 55x | 05.06.2019

Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Stiahnuté: 48x | 28.05.2019

2018

Záväzná časť ÚPN obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 - príloha k VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 83x | 03.01.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Čechynce - Zmeny a doplnky č. 1 Stiahnuté: 66x | 03.01.2019

2017

VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 79x | 05.12.2017

VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Stiahnuté: 110x | 05.12.2017

Návrh VZN č.4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce/Csehi község 4/2017 sz. általános érvényű rendelete-ter Stiahnuté: 97x | 05.10.2017

Návrh VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb/Csehi község 5/2017 sz. általános érvényű rendelete-tervezet Stiahnuté: 91x | 05.10.2017

VZN 3/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Stiahnuté: 109x | 12.06.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 z 15.5.2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce - Príloha k VZN č. 3-2017 ZAVAZNA CAST UPN CECHYNCE Stiahnuté: 91x | 16.05.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2017 z 15.5.2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Stiahnuté: 90x | 16.05.2017

Návrh VZN č.3-2017 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Čechynce s prílohami Stiahnuté: 121x | 21.04.2017

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Čechynciach a členov obecných komisií Stiahnuté: 127x | 11.01.2017

VZN 2-2017 Stiahnuté: 109x | 14.12.2016

VZN 1-2017 Stiahnuté: 117x | 14.12.2016

2016

VZN 7-2016 Stiahnuté: 110x | 14.12.2016

VZN 6-2016 Stiahnuté: 97x | 14.12.2016

Návrh VZN 6/2016 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 92x | 28.11.2016

Návrh VZN č.7/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Čechynce Stiahnuté: 127x | 28.11.2016

Stránka