Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Čechynce je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Adresa:
Obec Čechynce
Obecný úrad Čechynce
Hlavná ulica 112/74
951 07 Čechynce

Starosta obce: Róbert Kupeček

Telefón: 037/658 12 33, 037/658 18 71
Mobil: 0904 614 720
Starosta – mobil: 0905 859 680
Fax: 037/658 18 72
E-mail: obec.cechynce@slovanet.sk


zastúpené:
IČ: 00308315

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Čechynce v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Čechynce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.