Navigácia

Obsah

Oznam pre rodičov!
Ústredný krízový štáb SR dnes prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské, základné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia. Naša škola rešpektuje toto nariadenie a preto bude budova zatvorená.
Na zajtra 13.3.2020 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno.
Triedne učiteľky budú posielať domáce úlohy pre žiakov počas karantény cez facebook, SMS, alebo e-mail.
Upozorňujeme Vás, aby ste sledovali najnovšie informácie nawww.cechynce.eu , alebo školskom facebooku.

 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu v obci Čechynce, konaného dňa 10.03.2020 v Čechynciach

Prítomní: Krízový štáb – Róbert Kupeček starosta obce Čechynce

 • Dalibor Čery zástupca starostu obce Čechynce
 • Ladislav Imre poslanec OZ Čechynce

 

     

Program: Vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu na  území obce Čechynce

 

Popis  vzniknutej situácie:

Na základe usmernení zaslaného z Ministerstva vnútra  SR a   Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 6.3.2020 doplnené informáciami z rokovania Vlády SR dňa 09.03.2020, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR publikovanými dňa 09.03.2020 sa krízový štáb rozhodol prijať po prerokovaní opatrenia a zákazy, ktoré by mali zamedziť šíreniu nového koronavírusu na území obce Čechynce. Prítomní členovia štábu boli oboznámení s opatreniami a zákazmi  a tiež spôsobmi uplatňovania  preventívnych opatrení MV SR, MZ SR  a vlády SR  a skonštatovalo,  že na území obce je potrebné dodržiavať zákazy a opatrenia na šírenie nového koronavírusu a to hlavne odporúča občanom:

 

 • pravidelne umývanie  si rúk mydlom a vodou po dobu minimálne 20 sekúnd alebo  dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu
 • zakrývať si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom
 • použitú vreckovku ihneď vyhodiť  do smetného koša
 • dodržiavať  osobný odstup najmenej 1 meter a nepodávať si ruky na pozdrav
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
 • v prípade akýchkoľvek príznakov choroby ako sú teplota, kašeľ nechodiť medzi ľudí

 

Krízový štáb odporúča hlavne oboznámiť občanov s príznakmi nového koronavírusu, ktoré sú od miernych až po závažnejšie ochorenia:

COVID -19 má širokú škálu prejavov ochorení:

   Od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

   Závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

   Až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou.

   V prípade spozorovania príznakov krízový štáb na základe odporúčaní MZSR odporúča svojim obyvateľom telefonicky kontaktovať Mudr. Freya na t.č. 037/65811 83 alebo mimopracovnej doby lekára pohotovostnú službu  na t.č. 155  a informujte ich v prvom rade o svojom  pobyte v rizikovej oblasti a o svojich príznakoch s podozrením na nový koronavírus. V žiadnom prípade nenavštíviť osobne lekára ani pohotovosť.

 

Ďalej Krízový štáb pre bezpečnosť občanov a zabráneniu šíreniu novým koronavírusom po dôkladnom zvážení  prijal až do odvolania  nasledovné opatrenia:

 • na území obce Čechynce zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 • právnickým a fyzickým osobám zakazuje organizovať  hromadné zhromaždenia
 • v prípade že sa uskutoční nejaké zhromaždenie (kostolné stretnutia, škola, škôlka/obec, krízový štáb vyzýva  zvolávateľa verejného zhromaždenia prijať opatrenia, ktoré zamedzia potencionálnemu  šíreniu  nového koronavírusu na zhromaždení
 • zabezpečiť v škôlke/ škole  bezkontaktné teplomery a merať teplotu deťom v škole a škôlke po príchode do školy/škôlky, v prípade zvýšenej teploty kontaktovať rodiča na vyzdvihnutie dieťaťa
 •  informovať zamestnancov aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na stránke    http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
 • prevádzky, ktoré pôsobia na území obce vyzvať, aby dbali na zvýšené hygienické opatrenia

Krízový štáb prijal opatrenia na základe odporúčaní s cieľom zabrániť šíreniu paniky a nového koronavírusu na území obce Čechynce. Prítomní členovia krízového štábu boli oboznámení so všeobecnými opatreniami Regionálneho úradu pre verejného zdravotníctva a s Usmerneniami MŠVVŠ SR ktoré sú aj prílohou dnešnej zápisnice.

Návrh na ďalšie riešenie mimoriadnej situácie:

Predseda krízovej komisie spolu so všetkými členmi budú veľmi dôkladne monitorovať vzniknutú situáciu a v prípade akýchkoľvek zmien navrhnú  zasadanie štábu a prijatie nových, ďalších opatrení a zákazov  na zabráneniu šírenia nového koronavírusu  a vzniknutiu  prípadnej pandémie.   

 

Starosta obce poďakoval prítomný členom krízového štábu za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapísala: Anastázia Csámpaiová