Navigácia

Obsah

 

Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 sa  uskutoční elektronicky – vyplnením prihlášky a to v termíne od 1.4. 2021 do 30.4.2021.

 

Zápis sa k vôli nepriaznivej pandemickej situácii bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou. Elektronická prihláška je zverejnená  dolu nižšie. Zákonný zástupca po stiahnutí a vyplnení prihlášky  túto doručí riaditeľstvu školy mailom na: zscechynce@pobox.sk  Dňa 8.4.2021 v čase od 13.00 do 17.00 sa v budove ZŠ Čechynce uskutoční overenie údajov osobnou prítomnosťou zákonného zástupcu dieťaťa za dodržiavania hygienických opatrení. Tento si prinesie so sebou vyplnenú Žiadosť o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

 

Rodičom boli doručené na adresu bydliska:

- Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

- Informačný leták o ZŠ Čechynce

- Pokyny k organizácii zápis

- Pozvánka na zápis /na overenie údajov/

 

Prosíme rodičov, aby sa na overovaní údajov v ZŠ preukázali negatívnym výsledkom testu na Covid nie starším ako 7 dní!

 

Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť elektronického vyplnenia Prihlášky, je potrebné kontaktovať ZŠ a to i v prípade, že sa nemôžu v danom termíne dostaviť na overenie. Bude im poskytnutý iný termín.

Kontakty:

037/6581228

zscechynce@pobox.sk

Zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť len na jednu základnú školu.

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu,  je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

V Čechynciach dňa 22.3.2021

PaedDr. Adriana Vetríková, riaditeľka školy

 

Prihláška docx (75.06 kB)

 

Ziadost_o_prijatie_do_zakladnej_skoly_Msa (1).rtf (50.67 kB)