Navigácia

Obsah

Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

 

 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

 

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou, prihláška s dotazníkom bude zverejnená na stránke školy /www.cechynce.eu – časť školstvo, ZŠ/ a na facebookovej stránke ZŠ Čechynce. Zákonný zástupca po vyplnení prihlášky a dotazníka tieto doručí riaditeľstvu školy mailom alebo poštou. Je aj možnosť osobného doručenia na Obecný úrad Čechynce. Rodičom predškolákov z Čechyniec budú tieto materiály vhodené priamo do schránky ich bydliska.

Zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť len na jednu základnú školu.

Kontakty:

Základná škola Čechynce, Nitrianska 1/82, 951 07 Čechynce

zscechynce@pobox.sk


Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.


Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

 

V Nitre 1.4.2020, PaedDr. Adriana Vetríková, riaditeľka školy

 

dotaznik_k_zapisu_do_1.rocnika (1).rtf (58.56 kB)

Ziadost_o_prijatie_do_zakladnej_skoly_Msa (1).rtf (50.71 kB)