Navigácia

Obsah

Rozhodnutie o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020

Riaditeľka Základnej školy v Čechynciach oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

Hodnotenie jednotlivých predmetov slovne, prípadne známkou:

 • Výtvarná výchova

 • Telesná a športová výchova

 • Hudobná výchova

 • Pracovné vyučovanie

 • Etická výchova

 • Náboženská výchova

Tieto predmety budú v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotené slovom „absolvoval/a“.

Ostatné predmety v 1. ročníku budú hodnotené slovne.

V 2. – 4. ročníku budú ostatné predmety klasifikované.

  Získavanie podkladov na hodnotenia žiakov počas prerušeného vyučovania na školách

Podklady na hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä :

 • z portfólia žiackych prác,

 • rozhovormi so žiakmi,

 • konzultáciou s rodičmi,

 • zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy, s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka,

 • zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní.

Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj známky za 1. polrok z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02.2020 do 12.03.2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03.2020 do 06.04.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušilo známkovanie.

Kritériá postupu žiakov do vyššieho ročníka:

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie tých žiakov ZŠ, ktorí si zo subjektívnych dôvodov neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení  vyučovania v školách alebo do 30.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

 

Rozhodnutie o.doc (15.5 kB)