Navigácia

Obsah

 

POKYNY K PREVÁDZKE A VNÚTRNÉMU REŽIMU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČECHYNCE A ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI ZŠ ČECHYNCE NA OBDOBIE OD 1.6.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 VO VECIACH:

 • PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU ZŠ A ŠKD

 • PODMIENOK NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV

 

Riaditeľstvo ZŠ uskutočnilo prieskum medzi zákonnými zástupcami žiakov školy, kde sa zisťoval záujem o prevádzku školy a ŠKD v termíne od 1.6.2020.

 

 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

 • Čas ranného príchodu detí do ZŠ ostáva zachovaný z obdobia pred pandémiou koronavírusu /od 6.30 do 7.30/, vstup bude iba zo zadnej strany – od parkoviska. Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy a následnú dezinfekciu rúk tekutým dezinfekčným roztokom. Každý žiak je povinný mať pri vstupe do ZŠ na tvári rúško. Rodičia môžu dieťa odprevadiť iba pred vchod do budovy, vstup do vnútra rodičom je v tomto období prísne zakázaný!

 • Žiadame rodičov, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.

 • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.

 • Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto Vyhlásenie si môžu rodičia vyplniť a vytlačiť vopred /bude im zaslané elektronicky/ alebo ho obdržia priamo v ZŠ a obratom vyplnia!

 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Odporúčame, aby dieťa malo svoj vlastný dezinfekčný gél v malom balení. Používanie textilných uterákov je zakázané! V triedach a sociálnych zariadeniach budú zabezpečené mydlá v dávkovačoch, tekutá dezinfekcia rúk a papierové obrúsky v zásobníkoch. prípadne v rolkách.

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii rodič informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Škola v tomto období mení celú organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a berie do úvahy fakt, že niektorí žiaci sa vzdelávania v základnej škole nezúčastnia, podľa toho upravujeme obsah i formu vzdelávania. Zároveň je nevyhnutné, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ale aj pre pedagogických zamestnancov (rozvoj kreativity pri koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, ktorý je pre žiakov príťažlivý).

 • Rodičom detí bude pred nástupom do školy presne oznámené, ktoré vyučovacie pomôcky a potreby si majú priniesť.

 • Všetci žiaci , ktorí sa od 1.6.2020 zúčastnia školského vyučovania, budú počas pobytu v ZŠ celý deň len vo svojej skupine a s tými istými vyučujúcimi. V skupinách budú triedne učiteľky tak, ako sú bežne vo svojich triedach. Tieto skupiny ostávajú zachované aj počas stravovania v školskej jedálni a popoludňajšieho pobytu v ŠKD.

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. Základná škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

 • Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces.

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít.

 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 •   Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 • Žiaci budú opakovane upozorňovaní na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

 • Aktivity bude škola organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.

 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov sa bude organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

 • Podľa miestnych podmienok sa budú skupiny žiakov vonku intervalovo striedať alebo bude určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor.

 

 

 

Vypracované dňa 24.5.2020

PaedDr. Adriana Vetríková, riaditeľka školy