Navigácia

Obsah

 

 

 

Základná škola Čechynce, Nitrianska 1/82, 951 07 Čechynce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Čechynce v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2020

Úvod

 

 

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Čechynce. Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19 - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:

 • rodič – písomne triednou učiteľkou,

 • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada s vytvorením uznesenia,

 • žiak – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.


 

ZELENÁ FÁZA


 

Škola


 

Zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy ( príloha č. 1).

Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

Školský klub detí sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

 

Zriaďovateľ

 

K začiatku školského roka vydá pokyn riaditeľovi základnej školy na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy, školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred otvorením prevádzky základnej školy a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy COVID-19.

V spolupráci s riaditeľom základnej školy pre všetkých zamestnancov základnej školy a školského klubu detí a pre ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy a školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v základnej škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – miestnosť ZBOROVNE. Miestnosť bude štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.

 

Riaditeľka

 

Upraví prevádzku a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Konkrétne budú platiť protiepidemiologické pokyny nariadené RÚVZ a ministerstvom školstva. Budeme pokračovať v pravidelnej dezinfekcii priestorov a predmetov, ktoré boli nariadené v pokynoch vytvorených riaditeľkou školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020. Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky. Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. To platí aj pre cudzie osoby. Návšteva sa musí zdržať v predsieni školy a riaditeľka rozhodne o nutnosti vstupu do priestorov školy.

Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (príloha č. 2). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 3).

Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí.

Zabezpečí ranný filter pri vstupe do základnej školy poverenou osobou.

V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť Oranžová a Červená fáza.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Škola vytvára jednu heterogénnu skupinu, ktorá bude pracovať v takomto zložení celý deň. Žiaci, ktorí končia vyučovanie a nenavštevujú ŠKD, odchádzajú dodržiavajúc všetky opatrenia v sprievode pedagóga na obed, následne domov. Deti navštevujúce ŠKD v sprievode vychovávateľky obedujú vo výdajnej školskej jedálni a dodržujú pravidlá stravovania, s ktorými sú oboznámení vopred a pokračujú vo výchovnej činnosti  ŠKD.

 

Zákonný zástupca

 

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič (príloha č. 5). Zákonný zástupca:

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.

 • Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.

 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.

 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku skupiny a riaditeľku školy.

 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.

 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.

 • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvoria rodič 1. ročníka. Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. Bočné vchody budú uzamknuté.

 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

 • Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

 •  

Všeobecné základné opatrenia

 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

 

Z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré sú stanovené inštitúciami pokračujeme v  opatreniach uvedených v pokynoch vytvorených riaditeľkou školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020 v nadväznosti na manuál MŠVVaŠ SR platný od 01.09.2020.

 

V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA ČERVENÁ FÁZA.

 

Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roku 2020/2021

 

Počas obdobia 2.9. – 14.9. nad rámec zelenej fázy škola:

 • neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje v prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov (iba zákonný zástupca) v triede.

 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška v priestoroch školy.

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.

 • Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9. nevyužívajú.

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

Termíny:

- otvorenie školského roka 2.9.2020 prebehne v triedach bez prítomnosti zákonných

zástupcov  s výnimkou zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka

- od 3.9.2020 prebieha riadne vyučovanie podľa pokynov uvedených vyššie hore

- od 2.9.2020 do 14.9.2020 odporúčanie nosiť rúška

- od 16.9.2020 platia pravidlá nosenia rúšok podľa jednotlivých fáz

- k 1.10. 2020 budú vydané usmernenia ku krúžkovej činnosti

  - do 20.9.2020 sa nepoužíva na športové účely a vyučovanie telesnej výchovy cvičebňa

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich z  ďalších predpisov.

 

PRÍLOHY:

P1 – podmienky vstupu do školy - oznam

P2 – dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania

P3 – vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

P5 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

P6 – semafor postupu